หุ่นยนต์กายภาพบำบัด ตอบโจทย์สังคมผู้สูงอายุ

หุ่นยนต์กายภาพบำบัด ตอบโจทย์สังคมผู้สูงอายุ

            หุ่นยนต์ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด หนึ่งในนวัตกรรม ซึ่งสามารถตอบโจทย์สังคมผู้สูงอายุของไทย ที่กำลังเพิ่มขึ้นไปพร้อม ๆ กับการเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลบริการทางแพทย์ได้ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ยกตัวอย่าง ผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาต ที่ต้องทำกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่อง และต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด คนในครอบครัวก็สามารถค้นคว้าหาข้อมูล หรือสอบถามแพทย์ได้ตลอด 24 ชม. ไปจนถึงการนำหุ่นยนต์มาเข้าช่วยฝึกการเคลื่อนไหว ให้ผู้ป่วยกลับมาช่วยเหลือตนเองได้อีกครั้ง

หุ่นยนต์กายภาพบำบัด จะเข้ามามีบทบาทในการฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วย

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือการนำหุ่นยนต์กายภาพบำบัด เข้ามาช่วยในการเคลื่อนไหวร่างกายในอิริยาบถต่าง ๆ เช่น ช่วยฝึกเดิน ช่วยฝึกการทำงานของแขนและขา เป็นต้น ซึ่งสามารถช่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ ภายใต้กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจสู่อุตสาหกรรม 4.0 ในเรื่องการปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมด้านการแพทย์

หุ่นยนต์กายภาพบำบัดก็เป็นหนึ่งในนั้น ที่จะเข้ามาช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากร ให้ก้าวไปสู่สังคมผู้สูงอายุและยุคดิจิทัล ส่งผลให้มีความต้องการด้านการแพทย์ที่ต่างจากสมัยก่อน จากที่เคยเน้นไปเรื่องการตั้งรับ เปลี่ยนมาเป็นการบำบัดรักษาดูแลเชิงรุกแทน เพื่อป้องกันแทนรักษาและทำให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

หุ่นยนต์กายภาพบำบัด จึงแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สำหรับบริหารจัดการความต้องการ ในงานบริการด้านการแพทย์และการดูแลสุขภาพ จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรก้าวไปสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ ที่ต้องได้รับการดูแล ไปพร้อม ๆ กับการฟื้นฟูสมรรถภาพเฉพาะทาง

สังคมผู้สูงอายุทั่วโลกเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดการดูแลสุขภาพและทำกายภาพบำบัดมากขึ้น

ภายในปี 2593 สังคมผู้สูงอายุจะเพิ่มถึง 4 เท่า ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายไปกับการกายภาพบำบัด และการดูแลสุขภาพเพิ่มมากขึ้น รายงาน Rehab Equipment Market Forecasts to 2021 คาดว่า ตลาดการดูแลสุขภาพด้วยตัวเองที่บ้านในภูมิภาคเอเชียจะมีมูลค่า 6.232 หมื่นล้านดอลลาร์ภายในปี 2563 ด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี 9.8% โดยเฉพาะการเติบโตอย่างรวดเร็วของประชากรผู้สูงอายุ บวกกับภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้น

ราคาของการทำกายภาพบำบัด ไปจนถึงค่าบำรุงรักษาที่เพิ่มสูงขึ้นของอุปกรณ์ที่ช่วยในการฟื้นฟู คือตัวแปรสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคการเติบโตของตลาดอยู่บ้าง องค์กรต่าง ๆ ทั่วโลกจึงกำลังจับตาเรื่องนี้อยู่ รวมไปถึงองค์การอนามัยโลก (WHO) ด้วยเช่นกัน ที่ได้ให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูสมรรถภาพทั่วโลกที่ทวีความสำคัญขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในประเทศกลุ่มที่มีรายได้น้อยถึงปานกลาง ที่กำลังเผชิญปัญหาในด้านนี้เป็นจำนวนมาก