นักวิจัยพบพันธ์ไม้ชนิดใหม่ของโลก เตรียมต่อยอดยาต้านมะเร็ง

นักวิจัยพบพันธ์ไม้ชนิดใหม่ของโลก เตรียมต่อยอดยาต้านมะเร็ง

            นักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พบพืชชนิดใหม่ของโลก เตรียมต่อยอดใช้เป็นยาต้านมะเร็งต่อไปโดยพืชชนิดนี้ได้รับพระราชทานนาม พรหมจุฬาภรณ์” ซึ่งถูกค้นพบจากป่าดิบแล้งบนเขาหินปูนขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

พืชนิดใหม่ของโลกที่ถูกค้นพบ ก่อนนำไปใช้เป็นยาต้านมะเร็งดังกล่าว คือโครงการวิจัยเรื่อง “อนุกรมวิธานและวิวัฒนาการชาติพันธุ์ของพรรณไม้วงศ์กระดังงา (Annocaceae) ในประเทศไทยที่หายากและยังไม่เป็นที่รู้จัก เพื่อช่วยอนุรักษ์และการนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำหนังสือพรรณพฤกษชาติแห่งประเทศไทย (Flora of Thailand) ผ่านการสนับสนุนบางส่วนจากฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) หรือมีชื่อใหม่ว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ภายใต้ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่

พืชชนิดใหม่ของโลก ที่จะถูกนำไปต่อยอดยาต้านมะเร็ง มีลักษณะพิเศษอย่างไร

พืชที่ถูกค้นพบ ก่อนจะนำไปต่อยอดเป็นยาต้านมะเร็ง มีลักษณะคือ เป็นต้นไม้ขนาดเล็ก สูงไม่เกิน 2 เมตร และมีดอกขนาดเล็กที่สุดในสกุล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 1 เซนติเมตร มีสีขาวโดดเด่น โดยสีจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีครีมเมือดอกมีอายุมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีกลิ่นหอมปานกลางคล้ายกับดอกโมก ส่วนกลีบดอกชั้นในประกอบกันเป็นรูปโดและบริเวณโคนกลีบค่อนข้างคอด เผยให้เห็นช่องว่างระหว่างกลีบ ซึ่งเมื่อผลเริ่มสุกก็จะมีแดงอมส้ม

“พรหมจุฬาภรณ์” ที่จะถูกนำไปต่อยอดยาต้านมะเร็ง เป็นพืชที่เสี่ยงสูญพันธ์

พืชชนิดใหม่ของโลก “พรหมจุฬาภรณ์” ถูกตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ Brittonia ซึ่งจัดเป็นพันธ์ที่ใกล้สูญพันธ์อย่างยิ่งยวด สามารถพบได้เพียงไม่กี่ต้นเท่านั้น ณ บริเวณป่าดิบแล้งบนเขาหินปูนขนาดเล็ก ในอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ตั้งอยู่นอกเขตอนุรักษ์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

โดยระบบนิเวศแบบเขาหินปูนนั้น จัดเป็นระบบนิเวศที่มีความเปราะบาง มักจะพบสิ่งมีชีวิตที่มีความจำเพาะ หรือกล่าวคือ ไม่สามารถพบได้ในที่อื่น ทำให้เมื่อถูกคุมคามก็มีโอกาสสูญพันธุ์สูงมาก ซึ่งภูเขาหินปูนแห่งนี้ มีอากาศสูงในการถูกคุกคาม อันเนื่องมาจากการขยายตัวของสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมัน ไปจนถึงการระเบิดหินปูนเพื่อการใช้ประโยชน์

ที่สำคัญยังพบว่าพืชสกุลมหาพรหมหลายชนิด มีสารเคมีทุติยภูมิที่มีฤทธิ์ต้านมะเร็ง ทำให้เป็นที่น่าสนใจว่าต้นพรหมจุฬาภรณ์ก็อาจมีส่วนประกอบของสารเคมีทุติยภูมิ จนอาจนำมาพัฒนาเป็นยาสำหรับต้านโรคมะเร็งได้ในอนาคต โดยกระการรักษาโรคมะเร็งและพัฒนายาต้านโรคมะเร็งนั้น ถือเป็นหนึ่งในพระปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ซึ่งเป็นเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย.

ขอบคุณที่แบ่งปันข่าวสารมาให้อ่านกัน https://www.bim100apco.com/